رموز عکاسی

رموز عکاسی

رموز عکاسی یا ملاک عکس خوب چیست؟ ترجمه: امیر کردونی شخصا از عکس های دیجیتال شسته‌ رفته و غیر واقعی آژانس‌ های استاک (۱) متنفرم. آنهایی که در اسکرین‌ سیورهای